Algemene Voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN DAZZLE BUSINESS EXPERIENCE CENTER, GEVESTIGD TE DEVENTER

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en over-eenkomsten van Dazzle Business Experience Center, hierna te noemen: “Dazzle”, gericht op het ver-lenen van diensten, onder andere bestaande uit het geven van trainingen en coachingstrajecten.
1.2 De wederpartij van Dazzle wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als: “opdrachtgever”. Opdrachtgever en Dazzle worden tezamen aangeduid als: “partijen”.
1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. De door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden of bedingen gelden slechts indien en in zoverre deze door Dazzle schriftelijk zijn aanvaard en dan nog alleen voor die over-eenkomst waarbij de uitzondering is gemaakt; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.
1.4 Indien de opdrachtgever éénmaal een overeenkomst met Dazzle heeft gesloten op basis van de onderhavige voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met Dazzle te sluiten overeenkomst ook indien bij het sluiten van de betreffende overeenkomst deze voorwaarden daarop niet uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard, noch daarnaar is verwezen.
1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Bovendien dient een zodanig bepaling te worden omgezet in een bepaling met zo veel mogelijk dezelfde strekking.
1.6 Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Dazzle zijn overeengekomen.
1.7 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en Dazzle gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
1.8 Bij strijd tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

Artikel 2. Aanbiedingen/offertes

2.1 Alle door Dazzle gedane aanbiedingen en offertes, hetzij in de vorm van prijslijsten, drukwerken, brochures, hetzij anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen/offertes en andere verklaringen van Dazzle, zijn altijd vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.
2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, catalogi, aanbiedingen en andere gegevens zijn zo nauw-keuring mogelijk opgegeven, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzingen van welke aard en omvang dan ook worden door Dazzle uitdrukkelijk voorbehouden. Dazzle kan niet worden gehouden aan haar offerte indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onder-deel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst met Dazzle komt eerst tot stand nadat zij een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk of op andere wijze heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, danwel een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.
3.2 Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen voor of namens Dazzle gedaan binden haar slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Dazzle behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden opdrachten te weigeren.
3.4 Voorzover opdrachtgever enige prestatie verricht of voorbereidingen treft, in de verwachting dat een overeenkomst tot stand zal komen of de veronderstelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, doet opdrachtgever dat op eigen risico.
3.5 Dazzle is pas gehouden om aan – de voorbereiding van – haar verplichtingen uit de overeenkomst te beginnen c.q. te voldoen, nadat Dazzle alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.
3.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering nood-zakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen en in onderling overleg tot aanpas-sing van de overeenkomst overgaan.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 De uitvoering van de overeenkomst kan worden opgedeeld in verschillende fasen. De invulling en planning van elke fase is voorbehouden aan Dazzle en wordt nader beschreven in de tussen opdracht-gever en Dazzle gesloten overeenkomst.
4.2 Na afloop van elke fase vindt er, indien zodanig overeengekomen, een tussentijdse evaluatie plaats en kan de invulling en planning voor de volgende fase eventueel in onderling overleg worden bijgesteld.
4.3 Dazzle is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen die in opdracht van Dazzle trainingen verzorgen.
4.4 Indien de deelnemers niet of niet tijdig op de overeengekomen locatie verschijnen voor de training, komt dit voor rekening en risico van de deelnemers c.q. opdrachtgever.
4.5 Opdrachtgever is gehouden Dazzle behoorlijk in staat te stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten op locatie van opdrachtgever.

Artikel 5. Facturering en betaling

5.1 Dazzle is gerechtigd tot facturering ook voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst en na iedere deellevering of gedeeltelijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
5.2 De opdrachtgever is verplicht de in rekening gebrachte prijs binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.3 Alle prijzen in offertes, facturen of andere documenten van Dazzle zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
5.4 Klachten over het factuurbedrag dient de opdrachtgever binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Dazzle kenbaar te maken, na ommekomst van welke termijn de opdrachtgever wordt geacht in te stemmen met het factuurbedrag.
5.5 Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn, is Dazzle bevoegd de uitvoering van de overeen-komst geen doorgang te laten vinden en de overeenkomst te ontbinden.
5.6 De opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.
5.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
5.8 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in ieder geval 15% van het met inbegrip van de rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500,00.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Dazzle kan haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien sprake is van overmacht aan de zijde van Dazzle. Van overmacht aan de zijde van Dazzle is sprake, indien Dazzle verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van overmacht van (personeel van) derden, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (personeel van) derden, de niet-beschikbaarheid van één of meer personeelsleden van Dazzle, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoringen, defecten aan machinerieën, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, beperkte werkbezetting, staking, oorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade, epidemie, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, gebrek aan materialen, grond- en hulpstoffen, algemene vervoersproblemen en voorts alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Dazzle ontstaan.
6.2 Dazzle heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dazzle haar verbintenis had moeten nakomen.
6.3 In het geval van overmacht als bedoeld in artikel 6.1 vindt er geen schadevergoeding of restitutie van reeds betaalde gelden plaats. Indien mogelijk zal er in overleg met opdrachtgever een nieuwe datum voor de uitvoering van de overeenkomst worden gepland.

Artikel 7. Geheimhoudingsplicht

7.1 De opdrachtgever zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan hij in verband met het sluiten of de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. Opdrachtgever zal deze geheimhoudingsplicht ook van haar personeel en/of derden bedingen. De vorige zin geldt niet voor zover openbaarmaking voor de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is of de opdrachtgever tot openbaarmaking verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Dazzle behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteurs- en modelrechten, met betrekking tot de door haar verstrekte werkmethoden, teamplannen e.d. Deze mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden, in welke vorm dan ook, worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt of worden vermenigvuldigd. Op een daartoe door Dazzle gedaan verzoek dienen zij onverwijld te worden teruggegeven.
8.2 Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde zal de opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 25.000,– verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Dazzle tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Dazzle is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte, materiële of immateriële schade hoe dan ook genaamd, die opdrachtgever of een derde lijdt in verband met, of voortvloeiende uit een met Dazzle aangegane overeenkomst, fout, tekortkoming of verzuim van Dazzle een door Dazzle geleverd, hersteld of bewerkt goed of verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij:
– Dazzle terzake schadeverzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval on-der die verzekering wordt uitbetaald;
– opdrachtgever of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Dazzle.
9.2 Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in lid 1 van dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat de door Dazzle te betalen schadevergoeding – inclusief boetes – nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de opdrachtgever uit hoofde van de bestelling of opdracht waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan Dazzle heeft betaald, c.q. verschuldigd is. Dazzle is echter nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder onder andere, doch niet uitsluitend begrepen gederfde winst, waardevermindering van producten, bedrijfsstagnatie en/of gemiste besparingen.
9.3 Dazzle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dazzle is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens, tenzij die onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar was of behoorde te zijn.
9.4 In alle gevallen waarin Dazzle een beroep toekomt op het in dit artikel bepaalde, kunnen eventuele aangesproken werknemers(s) daarop eveneens een beroep doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.
9.5 Opdrachtgever zal Dazzle op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Dazzle terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.
9.6 Het recht van opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de overeenkomst.

Artikel 10. Ontbinding en opschorting

10.1 Indien de opdrachtgever één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, een verzoek van de opdrachtgever (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de opdrachtgever door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Dazzle het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomt eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden en aan derden op te dragen, zon-der dat Dazzle tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele Dazzle toekomende rechten en daaronder begrepen het recht van Dazzle op volledige schadevergoeding.
10.2 In de gevallen genoemd in lid 1 is het door de opdrachtgever aan Dazzle verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar, zonder dat Dazzle tot schadevergoeding of garantie gehouden is. De opdrachtgever verbeurt ten behoeve van Dazzle een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van 15% van de overeengekomen som.
10.3 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven werkdagen naar het oordeel van Dazzle passende zekerheid heeft gesteld. Alle kosten in verband met het stellen van zekerheid zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11 . Ondergeschikten

11.1 Toezeggingen door personeel van Dazzle, danwel derden, welke in opdracht van Dazzle werken, zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk door Dazzle zijn erkend.
11.2 In alle gevallen, waarin Dazzle een beroep kan doen op enige voorwaarde in deze algemene voorwaar-den kunnen ook aan Dazzle ondergeschikten, waaronder te begrijpen werknemers, danwel derden, welke in opdracht van Dazzle werken, daarop beroep doen.

Artikel 12. Personeelsbeding

12.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan personeel van Dazzle, danwel derden, welke in opdracht van Dazzle werken, rechtstreeks in dienst te nemen of te bewerkstelligen dat personeel van Dazzle, dan-wel derden, welke in opdracht van Dazzle werken elders een dienstbetrekking aangaan, tenzij daar-voor vooraf de uitdrukkelijke instemming van Dazzle is verkregen.
12.2 Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde zal de opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 25.000,– verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Dazzle tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.

Artikel 13. Klachten, geschillen en toepasselijk recht

13.1 Ingeval de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst door Dazzle of een door haar ingeschakelde derde, dient de klacht terstond schriftelijk bij Dazzle te worden ingediend. Klachten die niet binnen 8 dagen worden ingediend, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.
13.2 Klachten geven geen recht op opschorting van de betaling.
13.3 Op alle rechtsverhoudingen tussen Dazzle en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
13.4 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard zullen naar de uitsluitende keuze van Dazzle worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen.